Skip to main content
Staff Contacts
  Karen Arcangelo Teacher
  Lisa Crawford Teacher
  Lisa Cummings Teacher
  Jennifer Little Teacher
  Mr. Lumsden English Teacher
  Colin Meusel Teacher
  Brett Sanderson Teacher

English

 

Karen Arcangelo

Mackenzie Bedford

Lisa Crawford       

Lisa Cummings

Kevin Kerr   

Kaj Kibak

Emily Lichty 

Jennifer Little       

Brent Lumsden

Caroline McNally    

Colin Meusel         

Sanderson, Brett   

                 

College Application Group:

CSU:

https://CalState edu

UC:

https://Admissions University of California

Common Application:

https://Commom App link

College of Marin:

http://College of Marin link

Santa Rosa Junior College:

https://Santa Rose JC Application

Essays:  Beginners:

 

https://Beginning Essay doc

 

Essays:  Advanced:

https://Advanced Essay doc

Scholarship search:

https://Scholarship search